تکمیل متروی تهران با انتشار اوراق مشارکت 15000 میلیاردی در بورس تهران

خطوط ۳،۶،۷ متروی تهران و سامانه اتوبوسرانی شهر تهران با [...]