آخرین قیمت ۱۴ خودرو پرفروش داخلی و نظر رئیس اتحادیه فروشندگان

آخرین قیمت ۱۴ خودرو پرفروش داخلی مشخص شد و رئیس [...]