قیمت سهم سفارس (سیمان فارس خوزستان) و مقایسه با افزایش قیمت سکه

قیمت سهم سفارس (سیمان فارس و خوزستان) چه مقدار باید [...]